site-logo

7 Brilliant Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Solutions

View Image 7 Brilliant Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Solutions

Sample Semi-Detailed LP, 7 - E. Alin sa mga istratehyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ang aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Inihanda ni: sinayasat ni:. Lunes ( nov. 7, 2016) martes (nov. Eight, 2016) miyerkules (nov. 9, 2016) huwebes (november 10, 2016) biyernes (november 11, 2016) tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa gabay sa kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng pamantayang pangkaalaman at kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng formative evaluation. Ganap na mahuhubog i. Layunin ang mga magazine-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa gabay sa kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang pangnilalaman naipamamalas ng magazine-aaral ang pag-unawa sa pagpapahalaga at birtud. Naisasagawa ng magazine-aaral ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga at birtud na b. Pamantayan sa pagganap magpapaunlad ng kanyang buhay bilang nagdadalaga/nagbibinata. C. Mga kasanayan sa pagkatuto 9.1. Nakikilala ang pagkakaiba at pagkakaugnay ng birtud at pagpapahalaga. Isulat ang code ng bawat kasanayan esp7pb-iiia-nine.1 ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa gabay sa kurikulum. Maaari ito tumagal ng isa hanggang dalawang ii. Nilalaman linggo. Modyul five – eight modyul nine - kaugnayan ng pagpapahalaga at birtud kagamitang panturo itala ang mga kagamitang panturo gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitanupang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga magazine-aaral. A. Sanggunian 1. Mga pahina sa gabay ng guro pahina 1 – five 2. Mga pahina sa kagamitang pahina 163 – 167 pang-mag-aaral three. Mga pahina sa teksbuk 4. Karagdagang kagamitan mula sa project ease ep i, modyul thirteen pahina 2 portal ng learning aid b. Iba pang kagamitang panturo pagsusulit sa ikalawang markahan mga larawan gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na can also gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga magazine-aaral gamit ang mga iii. Pamamaraan istratehya ng formative evaluation. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng courting kaaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. A. Balik- aral sa nakaraang aralin at/o pagtalakay sa pahina 163 ng lm bahaging ano ang inaasahang pagbabalik aral mula modyul five – modyul eight pagsisimula ng bagong aralin maipamamalas mo? B. Paghahabi sa layunin ng aralin isa-isahin ang mga layunin sa pahina 163 ng lm c. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa ipabasa ang pahina 166 – 167 ng lm at talakayin ang binasa sa klase. Bagong aralin d. Paglalakay ng bagong konsepto at pasagutan ang mga tanong sa pahina 2 ng projest ease paglalahad ng bagong kasanayan #1 e. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 f. Paglinang sa kabihasaan pagbibigay ng pamprosesong tanong. (Tungo sa formative assesment) g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay h. Paglalahat ng aralin.

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Simple Grade 8-Learning-Module-Values-Education-Edukasyon-Sa-Pagpapakatao Photos

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Simple Grade 8-Learning-Module-Values-Education-Edukasyon-Sa-Pagpapakatao Photos

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Nice ..., Kanal Mangitlog, MNagkakaroon Din-Ahanap, Ng Malapit Na 'R Para Doon Umihi Galleries

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Nice ..., Kanal Mangitlog, MNagkakaroon Din-Ahanap, Ng Malapit Na 'R Para Doon Umihi Galleries

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Top Edukasyon Sa Pagpapakatao:, Pananagutang Kaakibat Ng, Karapatan Pictures

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Top Edukasyon Sa Pagpapakatao:, Pananagutang Kaakibat Ng, Karapatan Pictures

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Brilliant Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Ideas

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Brilliant Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Ideas

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Simple Module 4: Lipunang Sibil,Media At Simbahan Solutions

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Simple Module 4: Lipunang Sibil,Media At Simbahan Solutions

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Simple Esp Gr 7 Teachers Guide Q12 Images

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Simple Esp Gr 7 Teachers Guide Q12 Images

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Professional Lesson Plan, 1St Grading Photos

Halimbawa Ng Lesson Plan Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao Grade 7 Professional Lesson Plan, 1St Grading Photos

Another idea that you might be looking for: